Zapraszamy do zapoznania się z treścią Regulaminu. 

W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt przez konto pocztowe:

kontakt@filmotekaslaska.com

Regulamin korzystania z portalu Filmoteki Śląskiej

 

§ 1

Postanowienia wstępne

1. Regulamin określa warunki korzystania z Serwisu Filmoteki Śląskiej uruchomionego pod adresem www.filmotekaslaska.com.
2. Warunkiem koniecznym do korzystania z Serwisu www.filmotekaslaska.com jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.

§ 2

Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszym Regulaminie korzystania z Serwisu www.filmotekaslaska.com:
a. Administrator danych osobowych – Instytucja Filmowa Silesia Film, adres e-mail: info@silesiafilm.com;
b. Administrator merytoryczny – Filmoteka Śląska, adres e-mail: kontakt@filmotekaslaska.com;
c. Administrator techniczny – Filmoteka Śląska, adres e-mail: kontakt@filmotekaslaska.com;
d. Hasło – ustalony przez Użytkownika Zarejestrowanego ciąg znaków znany wyłącznie Użytkownikowi Zarejestrowanemu, wymagany w procesie uwierzytelnienia w celu korzystania z Konta;
e. Konto – indywidualne elektroniczne konto utworzone w Serwisie przez Użytkownika Zarejestrowanego w celu korzystania Serwisu;
f. Login – nazwa jednoznacznie identyfikująca Użytkownika Zarejestrowanego;
g. Materiały – materiały filmowe, audio, dokumenty, graficzne oraz inne materiały udostępnione w Serwisie, mogące zawierać treść merytoryczną, a także zasoby multimedialne (np. film, nagranie audio, wywiad, prezentacja multimedialna, galeria zdjęć itp.);
h. Serwis – portal dostępny pod adresem www.filmotekaslaska.com;
i. Podmiot prowadzący Serwis – Filmoteka Śląska; 
j. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin korzystania ze strony www.filmotekaslaska.com;
k. Użytkownik – osoba fizyczna korzystająca z funkcjonalności Serwisu niewymagających rejestracji;
l. Użytkownik Zarejestrowany – Użytkownik, który przez założenie Konta uzyskał uprawnienia do korzystania z dodatkowych funkcjonalności Serwisu, o których mowa w §5 pkt 2 Regulaminu;
ł. Portal – portal informacyjny udostępniony za pośrednictwem przeglądarki internetowej, umożliwiający dostęp do materiałów zamieszczonych w Serwisie przez Podmiot prowadzący Serwis;
m. Treści – wszelkie pochodzące od Administratora informacje, dane, treści, elementy, materiały, utwory, oznaczenia, logotypy, nazwy, znaki, symbole, opisy i zdjęcia, niezależnie od ich charakteru, formatu i sposobu zapisu lub przedstawienia na Portalu;
n. Usługi – usługi dostępu do treści oraz inne usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora, a także usługi odpłatne, świadczone w ramach Portalu, na zasadach określonych w Regulaminie oraz odpowiednich Regulaminach;
o. Usługi Odpłatne - świadczone zgodnie z odrębnymi regulaminami.
p. Regulamin Usługi Odpłatnej – odrębny od niniejszego Regulaminu regulamin określający zasady świadczenia Usługi Odpłatnej.

2. Wszelkie postanowienia Regulaminu dotyczące Użytkownika odnoszą się również do Użytkownika Zarejestrowanego.  

§ 3

Ogólne zasady korzystania z Serwisu

1. Materiały udostępniane na portalu służą wyłącznie do celów edukacyjnych i informacyjnych.
2. Korzystając z Serwisu, Użytkownik wyraża zgodę na postanowienia Regulaminu.
3. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Serwisu zgodnie z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz niniejszym Regulaminem, w szczególności zobowiązuje się do niepodejmowania jakichkolwiek działań na szkodę Podmiotu prowadzącego Serwis oraz innych Użytkowników, w tym prób przejęcia Konta Użytkownika Zarejestrowanego.
4. Użytkownik nie ma prawa korzystania z Konta innej osoby.
5. Prawa i obowiązki Użytkownika nie mogą być przeniesione na osobę trzecią.
6. Podmiot prowadzący Serwis i Administrator techniczny zastrzega sobie prawo wstrzymania lub zaprzestania świadczenia usług dostępnych w Serwisie bez wcześniejszego powiadomienia o tym fakcie. Użytkownikowi zarejestrowanemu nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia.

§ 4

Rejestracja

1. Utworzenie Konta dokonywane jest poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego na stronie internetowej www.filmotekaslaka.com.
2. Utworzenie Konta wymaga, by Użytkownik:
a. Dokonał rejestracji, w tym podał następujące dane służące do identyfikacji Użytkownika Zarejestrowanego:
login,

  • imię,
  • nazwisko,
  • adres e-mail,
  • data urodzenia

b. Zapoznał się z Regulaminem i potwierdził akceptację postanowień Regulaminu;
c. Aktywował Konto i nadał Hasło przy pierwszym logowaniu (Serwis, po uzyskaniu danych, o których mowa w pkt 2 lit. a powyżej, w sposób automatyczny przesyła na podany w toku rejestracji adres poczty elektronicznej wiadomość, która zawiera potwierdzenie rozpoczęcia procedury rejestracji. Do wiadomości załączony jest link do aktywacji Konta);
3. Aktywacja za pomocą linku kończy proces rejestracji.
4. Użytkownik zobowiązany jest do podania w trakcie rejestracji prawdziwych danych osobowych, w tym kontaktowych oraz zobowiązuje się do niezakładania Kont, w których nazwa będzie zawierać treści wulgarne, słowa i wyrażenia powszechnie uznane za obraźliwe lub naruszające dobra chronione innych osób. 

§ 5

Zasady korzystania z portalu przez Użytkownika Zarejestrowanego

1. Korzystanie z Portalu jest dobrowolne i bezpłatne.
2. Oglądanie materiałów przeznaczonych dla widzów, którzy ukończyli 18 lat, wymaga zarejestrowania i oświadczenia pełnoletności.
3. Umieszczone na Portalu filmy, fotosy, zdjęcia, teksty i pozostałe materiały mogą być linkowane, a linki do nich zamieszczane na innych portalach czy stronach internetowych pod warunkiem zamieszczania dokładnego opisu, że pochodzą z www.filmotekaslaska.com.
4. Portal zawiera informacje o możliwościach wypożyczania filmów, zakupu plików, licencji filmowych, oraz innych materiałów będących w posiadaniu Filmoteki Śląskiej, jednak zasady wypożyczeń i opłat regulowane są w odpowiednich regulaminach znajdujących się w zakładce Regulaminy.
5. Użytkownik może się zapisać do Newslettera wydawanego przez www.filmotekaslaska.com.
6. W celu realizacji usługi dostępu do newslettera Administrator kontaktować się będzie z Prenumeratorem za pomocą elektronicznych i telekomunikacyjnych środków komunikacji (np.: email, telefon).
7. Portal może zawierać́ aktywne linki umożliwiające Użytkownikom bezpośrednie dotarcie do innych stron internetowych administrowanych przez Administratora lub przez inne podmioty. W przypadku linków odsyłających do witryn internetowych innych podmiotów Administrator zastrzega, że nie ma wpływu na prowadzoną przez ich administratorów politykę̨ prywatności ani na zawarte na tych stronach treści. Administrator zaleca, by przed skorzystaniem z zasobów przez nie oferowanych Użytkownik zapoznał się̨ z dokumentem dotyczącym polityki prywatności, jeżeli taki został udostępniony, regulaminem świadczenia usług tam wskazanych, a w przypadku braku tychże dokumentów skontaktował się z administratorem danej witryny celem uzyskania informacji na ten temat.
8. Wszelkie treści (artykuły i zdjęcia) umieszczone na Portalu chronione są prawem autorskim i należą do Filmoteki Śląskiej. Kopiowanie ich i publikowanie bez wcześniejszego uzyskania zgody Filmoteki Śląskiej jest zabronione.
9. Wszelkie znaki towarowe, logo lub inne oznaczenia indywidualizujące, w tym graficzne, umieszczone w Portalu stanowią chronione znaki towarowe i podlegają ochronie prawnej.
10. Filmoteka Śląska i Administrator Portalu nie ponoszą odpowiedzialności za: skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z Portalu przez jego Użytkowników.
11. Użytkownik Zarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z Konta zgodnie z jego przeznaczeniem oraz funkcjonalnością.

§ 6

Odpowiedzialność Podmiotu prowadzącego Portal

1. Podmiot prowadzący Portal nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania Użytkownika ani szkody z nich wynikające.
2. Podmiot prowadzący Portal zobowiązuje się zastosować środki techniczne i organizacyjne, zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną.

 

§ 7

Ochrona danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych jest Instytucja Filmowa Silesia Film w Katowicach.
2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się przesyłając zapytania na adres administratora lub poprzez e-mail: daneosobowe@silesiafilm.com
3. Administrator danych osobowych dokonuje przetwarzania danych osobowych Użytkownika Zarejestrowanego na podstawie par 4 (zgoda osoby) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), w celu prezentacji materiałów zgormadzonych w Serwisie.
4. Zebrane dane osobowe będą przetwarzane przez Filmotekę Śląską w celu udostępniania treści i Newslettera.
5. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres korzystania przez Użytkownika Zarejestrowanego z Portalu oraz nie dłużej, niż:

  • przez okres 1 miesiąca od usunięcia Konta przez Użytkownika Zarejestrowanego lub Administratora,
  • do zakończenia funkcjonowania Portalu.

6. Użytkownik Zarejestrowany ma prawo dostępu do przetwarzanych jego danych osobowych, otrzymania ich kopii, żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora, a także wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na niezgodne z prawem ich przetwarzanie.
7. Podane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, nie są podstawą do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym opartego na profilowaniu.
8. Podanie danych osobowych nie stanowi obowiązku prawnego, ale bez ich podania nie ma możliwości skorzystania z funkcjonalności Portalu, o których mowa w §5 pkt 2 Regulaminu.
9. Użytkownik Zarejestrowany może wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji znajdującej się w ustawieniach Konta. Po wycofaniu zgody Użytkownik traci dostęp do modułów Portalu wymagających uwierzytelnienia i Konto zostaje usunięte. Nie wpływa to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, dokonanego przed jej wycofaniem. 

§ 8

Postanowienia końcowe

1. Regulamin dostępny jest pod adresem strony internetowej www.filmotekaslaka.com.
2. Podmiot prowadzący Portalu zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany postanowień Regulaminu w każdym czasie. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują z chwilą opublikowania ich na stronie: www.filmotekaslaka.com.
3. Administrator techniczny nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości na adres email wskazany przez Użytkownika oraz za usuwanie i blokowanie e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Użytkownika.
4. Wszelkie spory powstałe w związku z funkcjonowaniem Portalu rozstrzygać będzie Sąd Powszechny właściwy dla siedziby Podmiotu prowadzącego Portal.