Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://www.filmotekaslaska.com

Instytucja Filmowa „Silesia-Film” w Katowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Filmoteki Śląskiej w Katowicach.

  • Data publikacji strony internetowej: 2021-06-07.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-06-07.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2023-06-07.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej oraz w celu złożenia wniosku o udostępnienie informacji niedostępnej lub złożenia skargi na brak zapewnienia dostępności prosimy o kontakt z Agnieszka Kurp: a.kurp@silesiafilm.com lub pod numerem telefonu +48 511 555 669. 

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie oraz podaje, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/content/jak-zglosic-sie-do-rzecznika-praw-obywatelskich).

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Siedziba podmiotu:
Filmoteka Śląska
40-087 Katowice
ul. Sokolska 66

Filmoteka Śląska mieści się w budynku Kina Kosmos w Katowicach, który stale dostosowuje swój budynek dla osób o szczególnych potrzebach. Pomieszczenia należące do Kina Kosmos to: duża sala kinowa („Nostromo”), mała sala kinowa („Solaris”), galeria „Przed seansem”, toalety w kinie, hol główny na parterze. We wszystkich przestrzeniach dążymy do pełnej dostępności.

Budynek główny Kina Kosmos

•Lokalizacja i wejście

Budynek kina zlokalizowany jest niedaleko ścisłego centrum miasta, przy ul. Sokolskiej 66 w Katowicach. Wejście główne do kina znajduje się od strony ulicy. Prowadzi do niego podjazd dla osób poruszających się na wózkach. Trasa bez barier, pozbawiona wysokich progów – drzwi wejściowe otwierane na zewnątrz budynku, z dodatkową możliwość otwarcia drugiego skrzydła. Pracownik kina jest do dyspozycji widza w przestrzeni kina, w kasie. Obsługa kina pozostaje do Państwa dyspozycji przed i po seansach. Do budynku można wejść w asyście psa przewodnika. Najbliższy przystanek autobusowy jest położony tuż obok kina, na ul. Morcinka, w odległości ok. 50 m, za przejściem dla pieszych.

•Hol główny i kasa

Hol główny jest wolny od przeszkód komunikacyjnych, z dostępem do kasy kina po lewej stronie od wejścia. Materiały repertuarowe, promocyjne czy reklamowe są umieszczane w sposób łatwo dostępny dla każdego widza, zarówno w holu, jak i w przestrzeni galerii. Plakaty informacyjne wieszane są na takiej wysokości, aby wszelkie umieszczone na nich informacje były czytelne dla każdej zainteresowanej osoby.

•Galeria „Przed seansem”

Galeria „Przed seansem” zlokalizowana jest w budynku kina. Analogicznie do holu pozbawiona jest przeszkód komunikacyjnych. To miejsce, w którym swobodnie można spędzić czas oczekując na seans – z ogólnodostępną prasą o tematyce filmowej, kącikiem dla dzieci oraz niewielką przestrzenią wystawienniczą.

•Toaleta

W holu, tuż za kasą znajduje się toaleta dostosowana do osób o szczególnych potrzebach („Toaleta wyjątkowi”).

•Parking i miejsca postojowe

Kino posiada własny parking. Wjazd za zgodą pracownika kina, po podniesieniu szlabanu. Wzdłuż ulicy Morcinka, obok budynku kina, znajduje się najbliższe miejsce parkingowe z przeznaczeniem dla osób z niepełnosprawnością. Miejsce oddalone jest około 50 m od wejścia do kina (z podjazdem), bez żadnych barier.